คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

 

   
 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริพงษ์
  ตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  วุฒิการศึกษา วท.ม. การสอนเคมี
  เบอร์โทรศัพท์ 032-720544
  e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล  อุสายพันธ์ 
  ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย งานบุคคลและนิติการ
  วุฒิการศึกษา ศ.ม. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
  เบอร์โทรศัพท์ 089-5465374
  e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล  แอร่มหล้า
  ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนามหาวิทยาลัยเมืองราชบุรี
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
  เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1034-1036
  e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพีพรรณ  กองตูม
  ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา วท.ม. เคมีวิเคราะห์และอนินทรีย์ประยุกต์
  เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9
  e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย  ธุระแพง
  ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริการพื้นฐาน
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี
  เบอร์โทรศัพท์ 081-7050994
  e-mail -
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณิภารัตน์ บุญกุล
  ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานพัฒนานักศึกษา
  วุฒิการศึกษา ส.ม. สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  e-mail -
    อาจารย์ ดร.ประไพร  จันทะบัณฑิต
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสนับสนุนงานกิจการพิเศษและพัฒนามหาวิทยาลัยยั่งยืน
  วุฒิการศึกษา ศ.ด. มวยไทยศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์ 087-7937777
    อาจารย์ ดร.นพดล  ทุมเชื้อ
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. การสอนคณิตศาสตร์
  เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ นมรักษ์
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารพัสดุและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. วิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง
  เบอร์โทรศัพท์ 081-4857736
    อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ  นีละคุปต์
  ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์ 087-154546
    อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี
  ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  วุฒิการศึกษา รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
  เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 3200
    อาจารย์ ดร.บุรินทร์  นรินทร์
  ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 3120
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ
  ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
  วุฒิการศึกษา บธ.ด. บริหารธุรกิจ
  เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536 ต่อ 1509 หรือ 089-4456688
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ  สุขแสวง
  ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  วุฒิการศึกษา ศศ.ด. มวยไทยศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์ 064-2917333
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์  นาคเสนีย์
  ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1400
    อาจารย์ ดร.นาวิน  คงรักษา
  ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 3104
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ชูเมือง
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  วุฒิการศึกษา ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เบอร์โทรศัพท์ 081-4967593
      อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. การจัดการ
  เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1300
      อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1200
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
  เบอร์โทรศัพท์ 089-1573468
    นายพูนชัย  คทาวัชรกุล
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  วุฒิการศึกษา ค.ม. การบริหารการศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์ 081-7361414
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจารณ์  สงกรานต์ 
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  วุฒิการศึกษา วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์)
  เบอร์โทรศัพท์ 081-7059908