Accessibility Tools

ปรัชญา/ ปรัชญาการศึกษา/ ปณิธาน/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)
   
  สร้างคนให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย (MCRU Educational Philosophy)
   
  "จัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย” (รายละเอียด)

 

  ปณิธาน (Determination)
   
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับชุมชนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่นำไปสู่วิถีชีวิตชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับระบบนิเวศและหลักศาสนธรรม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ต้องร่วมกับชุมชน ในการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบประชาสังคม
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องสร้างความรู้ที่เป็นองค์รวมบนรากฐานของวัฒนธรรมชุมชนให้สอดคล้องระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ ให้บังเกิดจิตวิญญาณของการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้ บังเกิดมโนธรรมสำนึกที่ตระหนักในการเผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทันด้วยสันติวิธี
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มีทางเลือกอันหลากหลายและเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นองค์กรประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติอย่างเป็นระบบทั้งในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู วิชาชีพสาขาอื่นๆ ให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและมีจิตวิญญาณในวิชาชีพ สามารถสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นผู้นำทางความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจและความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถ ส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืนและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและดุลยภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่น
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องศึกษาวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องจัดโครงสร้างและรูปแบบการปฏิบัติเพื่อความเสริมสร้างความสำนึกต่อความเสมอภาคของความเป็น มนุษย์ และให้มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดในการสร้างสรรค์สรรพสิ่งทีดีงาม

 

  วิสัยทัศน์ (Vision)
   
  เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ บนฐานของนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย

 

  พันธกิจ (Mission)
   
  ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครู และสืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

  อัตลักษณ์ (Identity)
   
  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง “ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน”
ใฝ่ดี   หมายถึง  เป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ มีความรักในเพื่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
ใฝ่รู้    หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ตลอดเวลา มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
สู้งาน  หมายถึง มีความขยัน อดทน มีงานทำ มีอาชีพ

 

  เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง :  เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตะวันออกบนพื้นที่ภาคตะวันตก
   
  โดยคำสำคัญมีความหมายดังนี้
ภูมิปัญญาตะวันออก หมายถึง ดูแล น้ำ ป่า ระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามแนวพระราชดำริ(สีน้ำเงิน), มหาวิทยาลัยสีเขียว(Green University) อยู่รวมกับธรรมชาติ มีความอบอุ่น (สีเขียว), ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ศุนย์ชาติพันธุ์(สีเหลือง) : ตามปรัชญาใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคม คือ
1. ครูพันธุ์บึง
2. มวยไทยศึกษา
3. มาราธอนศึกษา

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 - การพัฒนาท้องถิ่น
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 - การผลิตและพัฒนาครู
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 - การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 - การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 - สร้างและผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม