ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

 

  คำปณิธาน
   
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับชุมชนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่นำไปสู่วิถีชีวิตชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับระบบนิเวศและหลักศาสนธรรม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จะต้องร่วมกับชุมชน ในการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบประชาสังคม
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะต้องสร้างความรู้ที่เป็นองค์รวมบนรากฐานของวัฒนธรรมชุมชนให้สอดคล้องระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ ให้บังเกิดจิตวิญญาณของการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้ บังเกิดมโนธรรมสำนึกที่ตระหนักในการเผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทันด้วยสันติวิธี
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะต้องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มีทางเลือกอันหลากหลายและเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะต้องเป็นองค์กรประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติอย่างเป็นระบบทั้งในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะต้องผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูวิชาชีพสาขาอื่นๆ ให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและมีจิตวิญญาณในวิชาชีพ  สามารถสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะต้องเป็นผู้นำทางความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจและความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถ ส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืนและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและดุลยภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่น
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะต้องศึกษาวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะต้องจัดโครงสร้างและรูปแบบการปฏิบัติเพื่อความเสริมสร้างความสำนึกต่อความเสมอภาคของความเป็น มนุษย์ และให้มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดในการสร้างสรรค์สรรพสิ่งทีดีงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเชื่อมั่นว่า  คำปณิธานดังกล่าวนี้จะเป็นเบ้าหลอมของการสร้างคุณภาพชีวิตที่เปี่ยมด้วยเสรีภาพ
ความสุขและความเมตตา อันนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาคมไทย

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงของ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
   
  “เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ บนฐานของนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย ในปี พ.ศ. 2564”

 

  พันธกิจ (Mission)
   
  “ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครู และสืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 - พัฒนาท้องถิ่น
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 - ผลิตและพัฒนาครู
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 - ยกระดับคุณภาพการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 - สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย