Accessibility Tools

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
1. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานกรรมการ
2. ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ รองประธานกรรมการ
3. นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง รองประธานกรรมการ 
4. นายดุสิต จิรภัทรากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายธันฐภัทร์ เชิงทวี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายพันธุ์ แก้วนุ้ย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายพรเทพ ไตรวุฒิชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายวรนพ เกิดทวี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายวีรเดช สาชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายสมบูรณ์ วิชัยบุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ดร.สมฤทธิ์ สนขาว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายอุดม ใจเย็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ  - กรรมการ
14. นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ  - กรรมการ 
15. นายกองค์การนักศึกษาภาคพิเศษ  - กรรมการ 
16. อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต เลขานุการ 
17. นายมานิตย์ พิพัฒน์พุฒิกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาววันดี แป้นน้อย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ตามเอกสารแนบ รายละเอียด