เจตนารมณ์ของอธิการบดี

 

  เจตนารมณ์ของอธิการบดี
   
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยเฉพาะบัณฑิตมีความสามารถที่หลากหลายและมีงานทำ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยสร้างบัณฑิตสายครูผู้ซึ่งมีความสามารถ สืบทอดตามเจตนารมณ์ดั้งเดิมของการเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.  2497 ผสมผสานด้วยการมีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เด่นชัด เช่นการผลิตครูด้านปฐมวัย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ฯลฯ เรียกว่า “ครูพันธุ์บึง” ซึ่งมีความสามารถทั้ง High tech และ High touch
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นแหล่งเพาะบ่มภูมิปัญญาโดยเฉพาะภูมิปัญญาตะวันออก สร้างทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน มีจุดเด่นด้านมวยไทยและการแพทย์แผนไทย ภาษาจีน ธุรกิจการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมพื้นเมือง เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ โดยใช้รากฐานภูมิปัญญาไทย
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย ในการใช้ผลการวิจัยไปรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นธรรมชาติ มีสุขภาพองค์กรที่ดี ทั้งด้านกายภาพ และด้านจิตใจ โดยเน้นการมีภาวะผู้นำด้านการบริหารจัดการที่ดี
   
เจตนารมณ์ดังกล่าว อยู่ภายใต้นโยบายที่ว่า
สิ่งแวดล้อมดี มีค่าเรียนถูก ลูกศิษย์มีงานทำ เป็นผู้นำด้านคุณภาพ สุขภาพ ภูมิปัญญาไทย ใช้การบริหารจัดการที่ดี และมีความซื่อสัตย์สุจริต