▶ ข่าวสารมหาวิทยาลัย

 1. ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 4. ข่าวสำหรับบุคลากร
 5. ข่าวอบรมสัมมนา
 6. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 7. ข่าวรับสมัครงาน

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กล่าวต้อนรับและให้โอวาสกับนักศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กล่าวต้อนรับและให้โอวาสกับนักศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น...

  วันศุกร์, 24 มิถุนายน 2565 15:32
 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 6 /2565

  การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 6 /2565

  วันศุกร์, 24 มิถุนายน 2565 09:44
 • การประชุมจัดทำ (ร่าง)นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 2/2565

  การประชุมจัดทำ (ร่าง)นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 2/2565

  วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 17:36
 • วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย ตำบลจอมบึง รุ่นที่ 3 สัญจร

  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย...

  วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 16:23
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะด้ำนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย...

  วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 16:13
 • คณบดีวิทยาลัยคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับเชิญร่วมสัมภาษณ์รายการมวยไทยสแตนด์

  คณบดีวิทยาลัยคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

  วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 16:05
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2565

  ประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2565

  วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 15:55
 • ประชุมคณะทำงานดำเนินงานจัดวางระบบการดิจิทัลทรานสคริป Digital Transcript

  ประชุมคณะทำงานดำเนินงานจัดวางระบบการดิจิทัลทรานสคริป Digital Transcript

  วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 15:49
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

  วันจันทร์, 20 มิถุนายน 2565 17:18
 • พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงกับค่ายมวยในกลุ่มฯโครงการการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ปริญญาในค่ายมวย

  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...

  วันจันทร์, 20 มิถุนายน 2565 09:47
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีลงนามมอบทุนนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีลงนามมอบทุนนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่3...

  วันจันทร์, 20 มิถุนายน 2565 08:53
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกัญชา ครั้งที่ 3/2565 และมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ กิจกรรม MCRU Cannabis Fair

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกัญชา ครั้งที่ 3/2565...

  วันจันทร์, 20 มิถุนายน 2565 08:37
 • ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษานักศึกษารับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

  ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษานักศึกษารับเปิดภาคเรียน...

  วันเสาร์, 18 มิถุนายน 2565 15:20
 • คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประชุมสัญจรพบคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ สำนักวิทยบริการฯ สำนักศิลปะฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักงานอธิการบดี

  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประชุมสัญจรพบคณะผู้บริหาร อาจารย์...

  วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2565 09:55
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการใช้ประโยชน์ส่วนเหลือของเมล็ดติดเนื้อมะขามป้อมจากสิ่งประดิษฐ์เครื่องต้นแบบแยกเมล็ดมะขามป้อมด้วยการทำผลิตภัณฑ์ชาสุขภาพเพื่อส่งเสริมรายได้และลดต้นทุนให้ชุมชนท้องถิ่น

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้...

  วันพฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2565 16:53

 ▶ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการจัดซื้อ
 3. ร่างประกาศฯ
 4. ราคากลาง
 5. ประกวดราคา
 6. ผลผู้ชนะ
 7. ยกเลิกประกาศ
 8. สรุปผลจัดซื้อฯ
 9. ขายทอดตลาด

บริการของมหาวิทยาลัย

         

  

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น

รอบรั้ว MCRU

คณะ / บัณทิตวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตฯ