Accessibility Tools

ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย

            เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องวนารมย์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

 

  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร