Accessibility Tools

ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างทางเท้าพร้อมท่อระบายน้ําเลียบถนนข้างสนามฟุตบอลจํานวน 1 งาน 28 พฤษภาคม 2567 68
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยานการเรียนรู้มวยไทย จํานวน 1 ชุด 27 พฤษภาคม 2567 80
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง ชั้น 4 อาคารอํานวยการ เป็นห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 1 งาน 24 พฤษภาคม 2567 99
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ 14 พฤษภาคม 2567 500
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ 03 พฤษภาคม 2567 557
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ จํานวน 3 รายการ 23 เมษายน 2567 589
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 15 และอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี ระยะที่ 3) จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 09 เมษายน 2567 637
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 10 (อาคารศิลปะ) จํานวน 1 งาน 01 เมษายน 2567 909
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (THE HUB MCRU) จํานวน 1 งาน 26 มีนาคม 2567 970
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สาขาสัตวศาสตร์ จํานวน 1 งาน 04 มีนาคม 2567 706