ร่างเอกสารประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 3 รายการ 22 มิถุนายน 2565 14
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน 1 รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ 17 มิถุนายน 2565 15
ร่างเอกสารประกาศประกาศประกวดราคาจ้าง่กอสร้างและปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 15 มิถุนายน 2565 20
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 กิโลนิวตัน 13 มิถุนายน 2565 35
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 ระบบ 08 มิถุนายน 2565 65
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 07 มิถุนายน 2565 61
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ง จำนวน 1 งาน 02 มิถุนายน 2565 64
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน 1 รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ 31 พฤษภาคม 2565 79
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดลองระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 25 พฤษภาคม 2565 81
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ 10 พฤษภาคม 2565 166