Accessibility Tools

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน (ครั้งที่ 3)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
จํานวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  

                 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน คัน (ครั้งที่ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

                 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้แก่ บริษัท เอ.เมคาโน จํากัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด แต่เนื่องด้วยมีผู้ยื่นเสนอราคาได้ใช้สิทธิ์ในการ อุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ได้มีหนังสือแจ้งผล การพิจารณาอุทธรณ์ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทราบว่า "ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ฟังขึ้น ทําให้ไม่มีผู้ยื่น เสนอราคารายใดผ่านการพิจารณา ซึ่งมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ จึงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ และดําเนินการใหม่ ให้ถูกต้องต่อไป ตามนัยมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว 

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ