Accessibility Tools

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ (ซากครุภัณฑ์) จํานวน 763 รายการ โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ (ซากครุภัณฑ์) จํานวน ๗๖๓ รายการ
โดยวิธีทอดตลาด
 

                 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ และหมดความจําเป็นในการใช้งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน ๗๖๓ รายการ (ซากครุภัณฑ์) โดยวิธีทอดตลาด ตามรายละเอียดแนบท้ายโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ