Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบ ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางฯ 16 มีนาคม 2565 987
ศูนย์ภาษาฯ เปิดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาที่สนใจ 10 มีนาคม 2565 842
รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 08 มีนาคม 2565 864
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 08 มีนาคม 2565 844
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมีนาคม 2565) 05 มีนาคม 2565 891
เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2/2564 แต่ยังสอบทักษะคอมพิวเตอร์ไม่ผ่าน 03 มีนาคม 2565 861
กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมการประกวด ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "MCRU วัยใสห่างไกลยาเสพติด" 21 กุมภาพันธ์ 2565 969
ประกาศรับสมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 17 กุมภาพันธ์ 2565 910
ประกาศรายชื่อสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา(รอบที่ 1/2565 ครั้งที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 19 มกราคม 2565 1131
รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อการส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม" เพิ่มเติม 17 มกราคม 2565 1200