Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์ภาษาฯ เปิดรอบสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เดือน ธันวาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564 1506
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที 30 พฤศจิกายน 2564 1212
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง Internet และส่งใบคำร้องเพิ่ม-ถอน รายวิชา ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564 22 พฤศจิกายน 2564 1539
แจ้งแนวปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน 22 พฤศจิกายน 2564 967
รับสมัครทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2564 22 พฤศจิกายน 2564 1153
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสาร งานต่างๆ ของกองพัฒนานักศึกษา 22 พฤศจิกายน 2564 1091
กำหนดการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 (รหัส 61-64) 18 พฤศจิกายน 2564 1075
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 18 พฤศจิกายน 2564 967
การจองหอพักและการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 12 พฤศจิกายน 2564 1085
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ AUSC Youth Sports Leadership 2022 11 พฤศจิกายน 2564 1085