Accessibility Tools

รับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
การรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
 

                  ด้วยนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564  จะหมดวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้มีการรับสมัครและจัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
 
   
  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา