Accessibility Tools

ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบ ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางฯ

         ด้วยศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะภายใต้งานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบ ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย
โดยจัดสรรให้ให้แก่นักศึกษา จำนวน 238 ชุด จึงขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมโครงการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
         สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม โดยดำเนินการตามนี้
         (1) ศึกษาดูรายละเอียดชุดอบรมและทดสอบ ตาม infographic ด้านล่าง และกรอกข้อมูลส่วนตัว ได้ที่ สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบสำหรับนักศึกษา
              *สามารถใช้ผลเทียบโอนกับการสอบสมรรถนะดิจิทัลของมหาวิทยาลัยได้
         (2) ติดตามข้อมูล ประกาศรายชื่อ และกำหนดการสอบ ได้ที่ Facebook : ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ MCRU-lic / Facebook : สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

         ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ น.ส.รุ่งไพลิน สุกรีวนัด เบอร์โทร 0-9594-5080-5 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  
  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา