Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศฯ มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 25 สิงหาคม 2564 4726
ขอเชิญชวนทีมนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Smart Startup Company มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 19 สิงหาคม 2564 1350
ประกาศการรับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 16 สิงหาคม 2564 1059
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาเรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 13 สิงหาคม 2564 981
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 21 กรกฎาคม 2564 1473
แจ้งผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกชั้นปี 20 กรกฎาคม 2564 1044
กำหนดการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 19 กรกฎาคม 2564 1395
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งงดให้บริการชั่วคราวหน้าเคาน์เตอร์ แนะใช้บริการ Online 15 กรกฎาคม 2564 1170
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครทุนการศึกษา คสม. ประจำปีการศึกษา 2563 เรียนดี พฤติกรรมดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับนักศึกษา รหัส 60-63 14 กรกฎาคม 2564 1088
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมหมู่เรียนละ 1 คน 07 กรกฎาคม 2564 1001