Accessibility Tools

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ
ประจําปีการศึกษา 2565
 

                  ตามที่ได้ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 มีนาคม 2565 นั้น
                  กองพัฒนานักศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มีคุณสมบัติครบตามประกาศ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                  1. นายธนวรรศ เรื่องเทศ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด
 
   
  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา