Accessibility Tools

เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนเมษายน 2565)

                   ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือน เมษายน 2565 ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยสามารถสมัครผ่านระบบสมัครสอบ (http://pmis.mcru.ac.th/mcru02/exc/) ตามวันและเวลาในระบบรับสมัคร

                   ** กรณีนักศึกษาสมัครสอบ 2 ครั้งแระจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นต้องเสียค่าสมัครสอบครั้งละ 100 บาท
                   ** สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 6 เมษายน 2565 รับสมัครนักศึกษาทุกคณะ (สอบออนไซต์ ) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB1
                   ** นักศึกษารหัส 64 ยังไม่สามารถสอบได้ (ยกเว้น 2 ปีหลัง)

 
 
 
  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ