Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจําปี 2564 30 มีนาคม 2565 1476
ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 28 มีนาคม 2565 1943
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนเมษายน 2565) 28 มีนาคม 2565 1414
แจ้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทุกชั้นปี ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 28 มีนาคม 2565 1385
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2565 26 มีนาคม 2565 1384
รับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 18 มีนาคม 2565 1280
ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบ ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางฯ 16 มีนาคม 2565 1178
ศูนย์ภาษาฯ เปิดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาที่สนใจ 10 มีนาคม 2565 1004
รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 08 มีนาคม 2565 1026
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 08 มีนาคม 2565 1013