Accessibility Tools

กำหนดการพิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

             กำหนดการพิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  รายละเอียด

  

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา