Accessibility Tools

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจําปีการศึกษา 2565

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม
ประจําปีการศึกษา 2565
 

                 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับทุนการศึกษาจาก วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษา และสังคมจํานวน 500,000 บาท สําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ ต้องการนําเงินทุนไปสร้างรายได้ระหว่างเรียน และเพื่อให้การดําเนินการจัดสรรทุนการศึกษาเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย จึงประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคมโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 

รายละเอียด
ใบสมัคร
แบบเสนอขออนุมัติโครงการ

  

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา