Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจําปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา
“วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจําปีการศึกษา 2565

                   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจําปีการศึกษา 2565 นั้น
                   บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนฯ ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช้องนาง ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาเตรียมแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงกิจกรรมด้านจิตอาสาจนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 เข้าประกอบการสัมภาษณ์ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้


  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา