Accessibility Tools

แจ้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทุกชั้นปี ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

                แจ้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทุกชั้นปี ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย - 10 ธ.ค 2565
                หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนตามระยะเวลาที่กำหนด จะทำให้ไม่สามารถดูผลการเรียนได้

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ