Accessibility Tools

แจ้งผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกชั้นปี

                   แจ้งผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ทุกชั้นปี ทั้งรายใหม่/รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกคน เนื่องจากกองทุนได้ปรับเปลี่ยนระบบและขั้นตอนการกู้ยืมเงินฯ เป็นระบบ DSL เป็นปีแรกจึงเกิดปัญหาหลายอย่างๆในการเข้าใช้งานในระบบที่ค่อยๆปรับเปลี่ยนไป จึงแจ้งให้ผู้กู้ดำเนินการเบื้องต้นดังนี้ค่ะ  ที่มา : งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา