Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที 16 มีนาคม 2564 1058
แนวปฏิบัติการจองหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาเก่า 11 มีนาคม 2564 1024
นักศึกษารหัส 63 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มารับบัตรนักศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย สาขาจอมบึง 10 มีนาคม 2564 1362
ขอเชิญนักศึกษาเข่าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษ English Festival และ Singing Contest 08 มีนาคม 2564 1019
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 08 มีนาคม 2564 711
รายชื่อรับสัญญากู้ยืมเงินฯ รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 08 มีนาคม 2564 1940
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 05 มีนาคม 2564 1295
กำหนดการชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 05 มีนาคม 2564 913
คณะครุศาสตร์ขอแจ้งเลื่อนการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2563 05 มีนาคม 2564 738
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา มาใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ 04 มีนาคม 2564 1225