Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 29 มกราคม 2564 6529
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 มกราคม 2564 1175
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 2/2563 22 มกราคม 2564 1109
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 มกราคม 2564 1001
แนวทางการจ่ายเงินคืนนักศึกษา ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ระยะสอง) ภาคเรียนที่ 2/2563 20 มกราคม 2564 1417
ประกาศการแจ้งสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 19 มกราคม 2564 1010
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน ระบบบริหารกิจกรรมนักศึกษา 19 มกราคม 2564 965
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 มกราคม 2564 887
ประกาศเลื่อนรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2563 07 มกราคม 2564 1066
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เดือนมกราคม 2564 30 ธันวาคม 2563 1177