Accessibility Tools

ประกาศฯ มาตราการสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตราการสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


                     ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศ เรื่อง เรื่อง มาตราการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยมีความสอดรับกับมาคราการของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศมาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสถาบันนอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1740/2564 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อมิให้เหตุการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเป็นสถาณกาณ์ฉุกเฉินทวีความร้ายแรงขึ้น นั้น
                     เพื่อเป็นการควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และการดำเนินการมาตราการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยของบุคคลากรและนักศึกษาในงานสาธารณสุข ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 จึงมีประกาศให้นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครูเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้ดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา