Accessibility Tools

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย สำหรับนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีที่ 5 (รหัส 59)

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย สำหรับนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีที่ 5 (รหัส 59)

                   1. นักศึกษาตรวจสอบสถานะและวันที่สำเร็จการศึกษา ได้ที่ระบบสารสนเทศนักศึกษา
                   2. ดาวน์โหลดใบคำร้อง ได้ที่ ดาวน์โหลดใบคำร้อง
                   3. กรอกข้อมูลนักศึกษาในใบคำร้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน (ตามตัวอย่าง)
                   4. นักศึกษายื่นใบคำร้องพร้อมบัตรประชาชน, ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตจำนวนเงิน 1,000 บาท และรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน 300 บาท ที่งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามวันและเวลาที่กำหนด ในตารางการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ดังนี้ (รายละเอียดตามตารางแนบ)
                   5.นักศึกษาเก็บใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)

                   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 032-720536 ต่อ 1028 ในวันและเวลาราชการ

 

  ที่มา : งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน