Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รายชื่อรับสัญญากู้ยืมเงินฯ รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 08 มีนาคม 2564 2088
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 05 มีนาคม 2564 1474
กำหนดการชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 05 มีนาคม 2564 1075
คณะครุศาสตร์ขอแจ้งเลื่อนการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2563 05 มีนาคม 2564 862
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา มาใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ 04 มีนาคม 2564 1375
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 02 มีนาคม 2564 932
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 751
ประกาศการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ปีงบประมาณ 2564 21 กุมภาพันธ์ 2564 892
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 871
การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 825