Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แนวทางการจ่ายเงินคืนนักศึกษา ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ระยะสอง) ภาคเรียนที่ 2/2563 20 มกราคม 2564 1201
ประกาศการแจ้งสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 19 มกราคม 2564 825
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน ระบบบริหารกิจกรรมนักศึกษา 19 มกราคม 2564 751
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 มกราคม 2564 696
ประกาศเลื่อนรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2563 07 มกราคม 2564 861
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เดือนมกราคม 2564 30 ธันวาคม 2563 967
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2563 09 ธันวาคม 2563 799
ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564 09 ธันวาคม 2563 10699
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 30 พฤศจิกายน 2563 784
ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 5(รหัส 59) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 27 พฤศจิกายน 2563 931