Accessibility Tools

เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาปี 1 ที่อยู่ต่างจังหวัดต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย

                   เปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2564 ระหว่างนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยของเรา อย่าลืมวางแผน เตรียมตัวมาก่อนสัก 2 สัปดาห์เพื่อเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน