Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศการรับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 16 สิงหาคม 2564 1016
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาเรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 13 สิงหาคม 2564 937
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 21 กรกฎาคม 2564 1434
แจ้งผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกชั้นปี 20 กรกฎาคม 2564 1003
กำหนดการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 19 กรกฎาคม 2564 1355
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งงดให้บริการชั่วคราวหน้าเคาน์เตอร์ แนะใช้บริการ Online 15 กรกฎาคม 2564 1133
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครทุนการศึกษา คสม. ประจำปีการศึกษา 2563 เรียนดี พฤติกรรมดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับนักศึกษา รหัส 60-63 14 กรกฎาคม 2564 1045
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมหมู่เรียนละ 1 คน 07 กรกฎาคม 2564 962
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเลื่อนการจัดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 05 กรกฎาคม 2564 1003
ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือน กรกฎาคม 2564 02 กรกฎาคม 2564 1366