Accessibility Tools

มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

                    ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เดือนสิงหาคม 2564 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2564) เป็นระบบออนไลน์ ทั้งภาคการศึกษา ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของนักศึกษาด้วย
                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จึงประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ดังนี้

                    นักศึกษาภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ ขอรับเงินค่าบำรุงศูนย์ให้การศึกษาคืน เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของค่าบำรุงศูนย์ให้การศึกษา ผ่านช่องทาง 2 ช่อง ด้านล่าง ดังนี้ (ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564 )
                    1. ลงทะเบียนผ่านลิงค์ https://is.gd/h4yNcn
                    2. ลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค๊ด
                   

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

 

  ที่มา : งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน