Accessibility Tools

รับสมัครทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม”
ประจำปีการศึกษา 2564


                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับทุนการศึกษาจาก “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” จำนวน 500,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และต้องการนำเงินทุนไปสร้างรายได้ระหว่างเรียน และเพื่อให้การดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

รายละเอียด
ใบสมัครขอรับทุน ประจำปีการศึกษา 2564
หนังสือรับรองความประพฤติ
โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา