ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศฯ การเยียวยานักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2563 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 03 พฤษภาคม 2564 601
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 22) ภาคเรียนที่ 2/2563 10 เมษายน 2564 981
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม 09 เมษายน 2564 1233
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “MCRU NEW NORMAL ลดผู้เสพหน้าใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” 09 เมษายน 2564 663
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย สำหรับนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีที่ 5 (รหัส 59) 01 เมษายน 2564 1069
ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 22 มีนาคม 2564 627
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที 16 มีนาคม 2564 835
แนวปฏิบัติการจองหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาเก่า 11 มีนาคม 2564 808
นักศึกษารหัส 63 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มารับบัตรนักศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย สาขาจอมบึง 10 มีนาคม 2564 1126
ขอเชิญนักศึกษาเข่าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษ English Festival และ Singing Contest 08 มีนาคม 2564 799