Accessibility Tools

ประกาศการจัดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565

                    ประกาศคณะกรรมการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์
เรื่อง การจัดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


                    เพื่อให้การสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นไปตามประกาศมหาวิทยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ของสาขาวิชา การทดสอบมาตราฐานภาษาอังกฤษ และการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) พ.ศ. 2558 คณะกรรมการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้กำหนดมาตราฐานกลางในการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 มีรายละเอียดดังนี้


  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ