Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเนื่องจากนักศึกษาได้ชำระเงินไปก่อนหน้าแล้ว และได้ดำเนินการยืนยันขอรับสิทธิ์ผ่านระบบการยืนยันสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่กำหนด ตามบัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

รายละเอียด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

 

  ที่มา : งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน