Accessibility Tools

การจองหอพักและการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การจองหอพักและการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

                    เพื่อให้การดำเนินการการจองหอพักและการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าบำรุงหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักคุรุวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 และให้สอดรับกับมาตราการสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงประกาศให้นักศึกษาดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด
  ระบบจองหอพักออนไลน์
  สอบถามเพิ่มเติม : งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    
                    ขั้นตอนการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564 หลังจากที่นักศึกษากรอกข้อมูลจองหอพักไปแล้ว **หมายเหตุ ชำระเงินได้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564**

                    ****ข้อควรปฏิบัติก่อนทำการชำระเงิน****
                    1. นักศึกษาต้องมีบัญชีกธนาคารกรุงไทย และแอพพลิเคชั่น "Krungthai Next" ในโทรศัพท์มือถือก่อน
                    2. โปรดชำะเงินให้ตรงกับเรทค่าบำรุงหอพักที่ตนเองจอง คือ หอที่เป็นห้องน้ำรวม 2,400 บาท หอที่เป็นห้องน้ำในตัว ราคา 3,600 บาท และหอคุรุวัฒนา (ชำระเป็นรายเดือน) 1,800 บาท/เดือน โดยให้ทำการชำระทุกเดือน ก่อนวันที่ 10 ของเดือน
                    3. กรณีนักศึกษาไม่มีบัญชีกรุงไทย ให้ใช้ Krungthai Next ของเพื่อน/ผู้ปกครอง/คนรู้จัก โดยกรอกรายละเอียดเป็นข้อมูลส่วนตัวของตัวเอง
                    4. เมื่อชำระเงินแล้ว โปรดแสดงหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล ชื่อหอพัก และหมายเลขห้องพักของนักศึกษา มาในอินบ็อคของเพจงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ที่มา : งานหอพักนักศึกษา