Accessibility Tools

แจ้งแนวปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดเรียน 22 พฤศจิกายน 2564 (นักศึกษาภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบผสมผสานทั้งเรียนในชั้นเรียนและออนไลน์ขึ้นอยู่กับรายวิชา

                    1. ให้นักศึกษาทุกคนที่มาเรียนในวันแรก เข้ารับการตรวจคัดกรองโรค ณ อาคารคณะที่นักศึกษา​สังกัด โดยรอบเช้าตั้งแต่เวลา 07.00 - 09.00 น. และรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 12.00-14.00 น. เมื่อทราบผลตรวจ ให้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
                    2. นักศึกษาที่ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองโรค หรือไม่มีผลตรวจมายืนยัน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องเรียน ให้อาจารย์ผู้สอนช่วยตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายโรค
                    3. เนื่องจากในช่วงแรกของการเปิดเรียน จะมีการตรวจคัดกรองโรค อาจเป็นเหตุให้นักศึกษาเข้าเรียนล่าช้า จึงขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้สอนให้ยืดหยุ่นเวลาแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย
                    4. การตรวจคัดกรองโรคของอาจารย์ผู้สอน สามารถทำการตรวจคัดกรองได้ด้วยตนเอง หรือหากประสงค์จะให้คณะฯ ทำการตรวจให้ ให้แจ้งมายังคณะทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
                    5. รายวิชาใดที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด หรือรูปแบบผสม ให้อาจารย์ปฏิบัติตามแนวทาง Work from Home และรายงานการสอนผ่านช่องทางที่คณะกำหนด
                    6. กรณีมีนักศึกษาที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน และมีความประสงค์ที่จะยังไม่เข้ามาเรียนในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยให้สิทธิ์แก่นักศึกษาสามารถกระทำได้ ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาดังกล่าว

                    หมายเหตุ: การตรวจคัดกรองโรค จะตรวจในครั้งแรกที่นักศึกษาเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์จะมีการสุ่มตรวจอีกครั้ง และเมื่อครบกำหนด 15 วันหลังจากการตรวจครั้งแรก นักศึกษาจะต้องเข้ารับการตรวจอีกครั้ง โดยคณะฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
   

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน