Accessibility Tools

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้มมีประกาศเรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษกิจของนักศึกษาและผุ้ปกครอง นั้น
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืน เนื่องจากนักศึกษาผู้มีสิทธิได้ชำระเงินไปก่อนหน้าแล้ว ตามบัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยให้นักศึกษาปฏิบัติตามแนวทางการจ่ายเงินคืนนักศึกษา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน