Accessibility Tools

ประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ ในการสมัครสมาชิกสำนักวิทยบริการฯ หรือห้องสมุด

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2564 ในวันที่ 1 ก.ค.2564 นี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆนักศึกษาใหม่ ในการสมัครสมาชิกสำนักวิทยบริการฯหรือห้องสมุด โดยนักศึกษาใหม่สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
                   1. นักศึกษานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักศึกษา ติดต่อบรรณารักษ์ ณ เคาน์เตอร์ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ
                   2. สมัครออนไลน์ ผ่านการแสกน QR-Code ในภาพดังนี้ หรือ สมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ