Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 841
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 893
คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 904
ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 916
ประกาศงดการเรียนการสอนและเลื่อนวันสอบปลายภาค ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 21 -22) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 15 กุมภาพันธ์ 2564 832
ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564 856
ขอให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม "โครงการปรับจิตคิดบวก" 15 กุมภาพันธ์ 2564 902
ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 10 กุมภาพันธ์ 2564 845
ประกาศรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 08 กุมภาพันธ์ 2564 7098
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ โครงการประกวดคลิปวีดิโอสร้างสรรค์ ในหัวข้อ "MCRU NEW NORMAL ลดผู้เสพหน้าใหม่ ห่างไกลยาเสพติด" 08 กุมภาพันธ์ 2564 1414