Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กำหนดวันสอนชดเชย และเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ภาคปกติ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4 (รหัส 63,62,61,60) 27 พฤศจิกายน 2563 710
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา (กิจกรรมบังคับนักศึกษาชั้นปีที่1) 17 พฤศจิกายน 2563 735
การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 02 พฤศจิกายน 2563 835
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2563 16 ตุลาคม 2563 722
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักอาศัยในหอพักต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2563 (พักเทอม 2) 14 ตุลาคม 2563 688
ประชาสัมพันธ์การรับบัตรนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 14 ตุลาคม 2563 706
ขอเชิญชมการประกวด MOON&STAR Freshy Day Mcru สานสัมพันธ์ น้องใหม่ สายใยน้องพี่ 06 ตุลาคม 2563 767
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม MOON&STAR Freshy Day Mcru กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้องใหม่ สายใยน้องพี่ และค้นหานักศึกษาต้นแบบ 05 ตุลาคม 2563 565
การแจ้งจบการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (หลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครุศาสตรบัณฑิต) 15 กันยายน 2563 647
เปิดลงทะเบียน จองรอบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำเดือน เดือนตุลาคม 2563 15 กันยายน 2563 554