Accessibility Tools

ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

                     ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทร. 032-720536-9 ต่อ 1702 หรือที่ Facebook กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                     

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา