Accessibility Tools

ประกาศฯ มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                    ตามประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12) ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ข้อ 5 มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดทศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวงพิจารณาดำเนินการ นั้น
                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จึงออกประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

รายละเอียด

 

  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย