Accessibility Tools

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะสอง

                   นักศึกษาท่านใด ที่ยังไม่ยืนยันสิทธิขอรับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะสอง << ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 >> ให้นักศึกษา ปฏิบัติตามดังนี้
                   1. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ผ่านทางเพจ Facebook งานบริหารการคัลงและทรัพย์สิน
                   2. นักศึกษากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ ผ่านทางเพจ Facebook งานบริหารการคัลงและทรัพย์สิน ตามลิงค์ด้านล่างนี้นะคะ https://forms.gle/7VHoW3KmmSyzpDey6

                    หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ที่เพจงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน หรือเบอร์โทร 066-149-2242 (ในวัน-เวลาราชการเท่านั้นนะคะ)

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน