Accessibility Tools

ประกาศฯ มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                    ตามประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12) ข้อ 5 มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดทศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวงพิจารณาดำเนินการ นั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของนักศึกษาและผู้ปกครอง

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การกำหนดค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ประกอบกับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ คราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 และมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในคราวประชุมครั้งที่ 5 /2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จึงประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน