Accessibility Tools

ประกาศฯ การเยียวยานักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2563 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การเยียวยานักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2563
กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี


                     ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11) นั้น ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนกาารสอนในมหาวิทยาลัยได้ รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และนักศึกษาภาคพิเศษ ดังนั้นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 และสภามาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพุธที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาของกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน จากภายในวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นภายในวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 และยกเว้นค่าเครื่องปรับอากาศให้กับนักศึกษา ส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ให้ชำระค่าธรรมเนียม และค่าปรับตามปกติ

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน