Accessibility Tools

ประกาศการรับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของประกาศฯ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้กำหนดการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษา และมหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามมาตราการดังกล่าวจำนวน 2 ฉบับ ฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น แต่ด้วยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีมติกำหนดมาตราการให้ความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยลดค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 ลงเหลือกึ่งหนึ่ง สำหรับค่าเล่า้รียนจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความยินดีที่จะปฏิบัติตามมาตราการดังกล่าว
                    ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอชะลอการจ่ายคืนค่าลงทะเบียนเรียน ร้อยละ 10 ตามประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ออกไปก่อน เพื่อจะได้นำคืนให้นักศึกษาในคราวเดียวกัน ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด
  รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามมาตราการฯ
  ลงทะเบียนยืนยันการขอรับสิทธิ์

 

  ที่มา : งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน