Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาเรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาเรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

                    ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีมติเห็นชอบมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่เรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยให้แต่ละสังกัด (คณะ/วิทยาลัย) ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับทุนการศึกษาฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ