Accessibility Tools

ขอเชิญชวนทีมนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Smart Startup Company มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

                   ด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนนักศึกษาด้านการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME Startup ในอนาคต จึงได้ร่วมกันจัดหาเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในการดำเนินการนั้น
                   คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) จึงขอเชิญชวนทีมนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและเสนอข้อมูล/แผนงานเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่ตนเองสนใจ เพื่อเข้ารับการพิจารณาทุนสนับสนุนดังกล่าว 

                   🔸โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-31 ส.ค. 64 
 
                   🔹ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง เอกสารโครงการ Smart Startup Company มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 
                   ♦️สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวธนารีย์ นุ่มกลิ่น นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (087-3724103)

   

 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ