Accessibility Tools

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครทุนการศึกษา คสม. ประจำปีการศึกษา 2563 เรียนดี พฤติกรรมดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับนักศึกษา รหัส 60-63

                   ทุนการศึกษาเรียนดี พฤติกรรมดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับนักศึกษา รหัสนักศึกษา 60-63 ทุนละ 5,000 บาท โดยสามารถรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่website ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่ 13-21 ก.ค.64

                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ค.64

                   สัมภาษณ์ทุนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 23 ก.ค.64 ณ ห้องประชุมไม้แดง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

                   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ในวันอังคารที่ 27 ก.ต.64

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี