Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของนักศึกษาและผู้ปกครอง นั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนเนื่องจากนักศึกาาได้ชำระเงินไปก่อนหน้าแล้ว ตามบัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยให้นักศึกษาปฏิบัติตามแนวทางการจ่ายเงินคืนนักศึกษา สามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต์ https://www.mcru.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด
บัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืน
  แบบฟอร์มยืนยันสิทธิรับเงินคืนตามมาตรการฯ

 

  ที่มา : งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน